JCI NEDİR ?

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ; “Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak’ vizyonuna ulaşmak ve 'gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.' misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika'nın St. Louis kentinde kurulan Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur.

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 104 yılı, Türkiye'de ise 32 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2017 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000'den fazla şubesi ve 200.000'e yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ise, 2017 yılı itibariyle Türkiye'nin 15 farklı ilinde, 24 farklı şubesi ve 700'e yakın üyesi ile toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

JCI’ın başlangıcı 1910’lara, ABD’deki Missouri Eyaletinin St. Louis kentine kadar gider. Henry Giessenbier adlı bir genç, arkadaşları ile birlikte, dans figürlerini ve stilleri korumayı amaçlayan Herculaneum Dans Klübü’nü kurdu. Beş yıl sonra 1915’te bu dans klübü üyeleri Giessenbier ve 32 arkadaşı kentsel ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenmeleri gerektiğine inanarak İlerici Genç Yurttaşlar Derneği’ni (Young Men’s Progressive Civic Association-YMPCA) kurdular. Bu organizasyon, beş aydan kısa bir zamanda 750 üyeli bir derneğe dönüşerek aktif sivil toplum girişimi haline gelmiş ve daha ileriki yıllarda ise Genç Ticaret Odası (Junior Chamber of Commerce) adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Uluslararası yayılımı da bir çok ülkede bu çatı altında gerçekleşmiştir.

JCI, tüm dünyada Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa olmak üzere 4 ana bölgede hizmet vermektedir. Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yer almaktadır. Ulusal ülke organizasyonları doğrudan JCI’a bağlıdır. *Yerel şube organizasyonları” ise şehirlerde veya ilçelerde kurulmakta ve ulusal organizasyonlara bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra eder.

Dünya Görüşü

JCI, toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’ın temel ilkelerinden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur. Dünyamız insana değil, insanlar dünyaya aittir ve her insan dünya vatandaşıdır. Dünyanın her köşesinden aynı ilkelere inanmış binlerce gencin bir araya geldiği uluslararası faaliyetlerde bu ortak inanç ve ilkeler üzerine inşa edilen arkadaşlıkların, üyelerimizin daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlayacak önemli faktörleri de beraberinde getirebileceği inancındayız.

JCI Değerleri

Orijinal adı ile “Jaycee Creed” 1946 yılında by C. William Brownfield tarafından yazılmış, Birleşik Devletler Junior Chamber’ı ve Junior Chamber International tarafından benimsenmiştir. Bu basit değerler manzumesi, tüm dünyadaki JCI üyelerini dostluk ve ortak hedefler çevresinde bir araya getirmektedir:

İnanıyoruz ki:

Tanrıya inanç insan hayatına anlam ve amaç verir;

İnsanlar arasındaki kardeşlik milletlerin hakimiyetlerini aşar;

Ekonomik adalet, en çok hür kişilerin hür girişimleriyle elde edilebilir;

Yönetim insanlardan ziyade yasalara dayanmalıdır;

Dünyanın en büyük hazinesi insan kişiliğinde gizlidir, ve insanlığa hizmet etmek yaşamın en güzel uğraşıdır.

Orijinal İngilizce metin:

We believe:

That faith in God gives meaning and purpose to human life;

That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;

That economic justice can best be won by free men through free enterprise;

That government should be of laws rather than of men;

That earth's great treasure lies in human personality;

And that service to humanity is the best work of life.