JCI Senato Tüzüğü

 • Madde 1 - ADI : Junior Chamber Türkiye Senatosu (JCTS)’dur
 • Madde 2 - AMACI : JCTS Genç Müteşebbisler (Jaycees) Derneği’nin Ana Tüzüğünde yer aldığı şekilde, Anayasa’nın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, üyelerinin liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlar. Senato bu amacı gerçekleştirmek için yukarıda bahsedilen Ana Tüzükte yer alan faaliyetleri Dernek ile koordine ederek düzenli toplantılar ile gerçekleştirebilir.
 • Madde 3 - SİYASET YASAĞI : JCTS Genç Müteşebbisler (Jaycees) Derneği’nin Ana Tüzüğünde yer aldığı şekilde, Senato siyasi faaliyette bulunamaz. Din ve mezhep faaliyetlerinden kaçınacaktır. Ancak bu Madde, herhangi bir Senatörün kendince kabule şayan dini faaliyetlerine katılmasına engel teşkil edermiş gibi manalandırılmayacaktır.
 • Madde 4 - KURUCU HEYET : JCTS Kurucu Heyeti aşağıda adı, soyadı ve numarası belirtilen Senatörlerden oluşmuştur :
  • (1) Servet Örmen No-55256
  • (2) Ali İhsan Akal No-55258
  • (3) Necati Türker No-56695
 • Madde 5 - ÜYELİK : JCTS Junior Chamber International Ana Tüzüğü’ne göre Senatör vasfını kazanan üyelerden oluşur. Senatörlük başvurusu, JCI Ana Tüzüğünde belirtildiği gibi, LOM Başkanı tarafından yapılır ve NOM Başkanı tarafından onaylanır.
  (JCI Ana Tüzüğünden alıntı- Bylaw 20.5 – Senato Özellikleri
  • Kısım 1. Aktif Üyeler- 3 yıldan beri üye olmak şartı aranır
  • Kısım 2. Ek Özellikler- Lokal özellikler gözönüne alınarak NOM tarafından ek özellikler tesis edilmesi teşvik edilir
  • Kısım 1. Eski Üyeler- Üyelik süresi 3 yıldan fazla olan ve özellikleri ilgili LOM ve NOM Başkanları tarafından gözden geçirilen üyeler kabul edilebilir.)
 • Madde 6 - ÜYELİK HAKLARI : Senatörler eşit haklara sahiptirler ve her Senatörün Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Senatörler oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar.
 • Madde 7 - GENEL KURUL : Genel Kurul Senato’nun en üst düzeydeki yetkili makamıdır. Her yıl toplanarak Yönetim ve Denetim Kurullarını oluşturur ve faaliyet raporlarını görüşerek ibra edilmesini sağlar. Genel Kurul Dernek Genel Kurulu ile birlikte aytnı zamanda düzenlenecek bir öğle yemeği sırasında yapılır. Genel Kurul toplanma esasları ve görüşülecek konular Dernek Tüzüğünde yazıldığı gibidir.
 • Madde 8 - YÖNETİM KURULU : Yönetim Kurulu Genel Kurul’da Senatörler tarafından gizli oyla bir yıl görev yapmak üzere seçilecek Başkan, Genel Sekreter ve Sayman’dan oluşur Yönetim Kurulu, Senato’yu yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek ve faaliyetleri yürütmekten sorumludur.
 • Madde 9 - DENETİM KURULU : Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından bir yıl süre ile seçilecek 3 (üç) üyeden oluşur.
 • Madde 10 - GELİR KAYNAKLARI : Senato faaliyetlerini yürütmek için yıllık bazda yapacağı bütçeye göre sponsor bulmak ve Senatörlerden bağış almak suretiyle gelir elde eder. Yurtdışında üye olduğu kuruluşlara ödenecek aidat veya katılım payları bu bütçe içinden ayrılır.
 • Madde 11 - YÜRÜRLÜK : Kuruluş Tüzüğü Kuruluş Genel Kurul Toplantısına katılanların 2/3 çoğunluğu tarafından kabul edildikten sonra geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer.
 • Madde 12 - DİĞER UYGULAMALAR : Senato Tüzüğünde yer almayan diğer hususlarda Junior Chamber International ve Dernek Tüzüklerine göre uygulama yapılır.